Avizare la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna

Directia Județeană pentru Cultură Covasna eliberează următoarele documente, în baza legislației publicată pe site-ul instituției:

A. COMPARTIMENT MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

Avize pentru lucrări de intervenție asupra monumentelor istorice, în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate.

Comunicări pe baza propunerilor în urma şedinţelor CZMI

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 50/1991, O.G.43/2000, O.M.C. nr. 2797/2017.

Documentaţia necesară:

certificat de urbanism
memoriu tehnic
plan de situație scara 1:200, 1:500, 1:1000
planșe desfășurări stradale
plan de încadrare în zonă scara 1:500, 1:1000, 1:2000 în care să fie marcată relația cu monumentele din zonă (în cazul zonei de protecție)
cerere tip (la secretariat sau mai jos)
acte de proprietate
expertiza tehnică
proiect de arhitectură/ memoriu tehnic
extras din PUG-ul în vigoare
extras de carte funciară / extras de plan cadastral
studiu istoric (în cazul monumentelor)
releveu existent scara 1:50, 1:100
montaj fotografic
extras din PUZCP în vigoare (dacă a fost realizat)

Cerere eliberare aviz actualizată iunie 2019

ATENȚIE:
Documentațiile privind intervenții asupra monumentelor istorice vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de specialiști/experți atestați de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Documentațiile care nu respectă această condiție vor fi amânate până la depunerea completărilor/ corecturilor solicitate.

Documentațiile privind intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de arhitecți/ingineri.

Avize pentru aprobare PUG, PUZ sau PUD

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 350/2001, LEGEA NR. 50/1991

Documentaţia necesară:

cerere tip (la secretariat sau mai jos)
documentația faza PUG/ PUZ/ PUD întocmită conform conținutului-cadru prevăzut în: Ordinul nr. 562/2003, Ordinul nr. 37/N/2000, Ordinul nr. 13/N/1999 actualizate

Cerere eliberare aviz actualizată iunie 2019

Aviz privind concepția artistică pentru amplasare monumente de for public

Prevederi legislative: LEGEA NR. 120/2006, OMC nr. 2200/2015

Avizul se obține de la Comisia Națională a Monumentelor de For Public din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015, documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public va cuprinde următoarele:

• Adresă de înaintare a documentaţiei însoţită de un referat de oportunitate din partea Direcţiei Municipiului Bucureşti/Judeţene pentru Cultură, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public.
• Susţinere teoretică/motivaţie, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale).
• Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrarii.
• Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării.
• Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000).
• Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării.
• Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc. Studiul de amplasament va fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură. Studiul va cuprinde:
• plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (Alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat).
• desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii).
• perspective la nivelul ochiului, persepctive axonometrice.
• fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii.
• delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.
• Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor.
• Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).

* Documentaţia se va prezenta într-un dosar cu şină, într-un singur exemplar, precum şi în format digital needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.

Avize pentru obținerea permisului de exploatare a nisipurilor sau pietrișurilor pentru balastiere și cariere de piatră.

Prevederi legislative: ORDIN 125/2011, O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006,OMCC 2043/2002.

Documentaţia necesară:

cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)
plan de amplasament al perimetrului vizat, scara 1:5000
certificat de urbanism
memoriu de prezentare cuprinzând și coordonatele în sistem Stereo 70 ale perimetrului de exploatare
Copie a actului de proprietate / Contract de concesiune a suprafeței de exploatare

Cerere eliberare aviz actualizată iunie 2019

Reînnoire aviz pentru obținerea permisului de exploatare pentru un perimetru avizat anterior

Documentaţia necesară:

cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)
copia avizului inițial emis de DJC Covasna
copia după Autorizația de construire
plan de amplasament al perimetrului vizat, scara 1:5000

Cerere eliberare aviz actualizată iunie 2019

Avize specifice pentru vânzări terenuri persoane fizice/persoane juridice

Prevederi legislative: LEGEA NR. 17/2014

Documentaţia necesară:

cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)
alte documente doveditoare (dacă se impune)
extras de carte funciară și plan cadastral al terenului supus vânzării, în sistem STEREO 70, emise cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii
procura notarială/împuternicirea persoanei care depune documentația și copia actului de identitate a acesteia (în cazul în care este necesar)

Cerere eliberare aviz vânzare iunie 2019

Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării monumentelor istorice din grupa B

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001

Documentaţia necesară:

cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)
cadastrul imobiliar
documentar fotografic
copie legalizată act de proprietate sau copie simplă însoțită de actul original pentru certificare
copie după actul de împuternicire al persoanei care depune solicitarea (dacă este necesar)
planuri ale imobilului monument istoric, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării

Model instiintare vanzare imobil actualizata iunie 2019

Emitere certificate de descărcare de sarcină arheologică

Reglementări legale: O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006, OMC 2518/2007, ORDIN 2562/2010

Certificatele de descărcare de sarcină arheologică se emit doar în baza acordului favorabil al Comisiei Naționale de Arheologie, care analizează Rapoartele de cercetare arheologică întocmite de specialiștii arheologi și înaintate comisiei pentru analiză.

B. COMPARTIMENT PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL

Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate aflate în proprietate publică sau privată

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

Documentaţia necesară:

cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)
expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale;
câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export.

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2019

Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile clasate aflate în proprietate publică – conform legii, aceste bunuri pot fi exportate doar cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

În vederea obținerii avizului de principiu al forului din cadrul MCIN, cu cel puțin 60 de zile înainte de data exportului vor fi transmise CNMC prin DJC Covasna următoarele documente:

adresa de susţinere
lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar
scrisoarea de intenţie a organizatorului sau a partenerului extern şi proiectul tematic al expoziţiei
propuneri pentru valorile de asigurare
nota de oportunitate privind operaţiunile de investigaţii, restaurare sau expertizare, după caz
nominalizarea comisarului expoziţiei sau a curierului care însoţeşte bunurile, cu motivaţia propunerii

După obținerea avizului de principiu al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, dosarul va fi completat cu (primele două documente vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul instituţiei sau autorităţii administraţiei publice în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea titularul dreptului de administrare):

contractul de împrumut ori contractul de prestări de servicii pentru investigaţii, restaurare sau expertizare, încheiat în formă autentică în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (dacă este cazul) – cf. Anexei nr. 1 la H.G. nr. 518/2004;
contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul „perete la perete” şi va fi încheiat cu o societate de asigurare cu sediul în România;
fişele de evidenţă a bunurilor
fişele de conservare a bunurilor, semnate de conservator şi restaurator, după caz;
fotografii ale bunurilor: faţă, lateral, spate, detalii semnificative;
declaraţia din partea titularului dreptului de administrare că bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu
mandatul comisarului expoziţiei sau al curierului care însoţeşte bunurile, cu menţionarea expresă a obligaţiilor acestuia – cf. Anexei nr. 2 la H.G. nr. 518/2004.

Dacă se obține avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, se va elibera Certificatul de export de către DJC Covasna. Documente necesare:

Cerere tip (de la secretariat sau de mai jos);
Expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale
Copia contractului de asigurare
Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2018

Bunurile culturale mobile realizate de autori în viață pot fi exportate fără certificat de export. Pentru aceste bunuri, DJC Covasna poate elibera adeverințe de export.

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

Documentaţia necesară:

cerere de eliberare adeverință export (de la secretariat sau de mai jos);
tabel cu descrierea bunurilor pentru care se solicită adeverința (de la secretariat sau de mai jos);
câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export
declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor înstrăinate fără intermedierea unui comerciant (de la secretariat sau de mai jos);
adeverinţă emisă de agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale – cf. Anexei nr. 5 la H.G. nr. 518/2004;

Sau, după caz:

adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exportă pentru organizarea de expoziţii, manifestări promoţionale, schimburi culturale şi altele asemenea
adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activităţilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creaţie organizate de emitent;
adeverinţă emisă de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzită şi altele asemenea, realizate în baza unor schiţe sau proiecte ale unor autori în viaţă – cf. Anexei nr. 5 la H.G. nr. 518/2004

Cerere elib adeverinta export bunuri actualizata iunie 2018

Tabel bunuri pentru care se solicita adeverinta export

Declaratie propria raspundere actualizata iunie 2018

Autorizarea agenților economici pentru comercializarea de bunuri culturale mobile

Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata poate fi efectuată numai de către agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor în baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionata de angajarea unui consilier de specialitate si de îndeplinirea conditiilor necesare conservarii, în conditiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate. Prin consilier de specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, având ca atributii principale evaluarea si autentificarea obiectelor supuse comercializarii.

În vederea obținerii acestui document, agentul economic va înainta DJC Covasna un dosar care trebuie să cuprindă, conform legii următoarele:

cerere tip de la secretariat sau anexat mai jos;
documentarul sintetic al activitatii, cu principalii indicatori înregistrati la data înfiintarii agentului economic, de la secretariat sau anexat mai jos;
copie legalizata de pe actul constitutiv;
copie de pe încheierea pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului privind înregistrarea agentului economic solicitant;
copie legalizata de pe certificatul de înregistrare
copie legalizata de pe actele de studii ale consilierului de specialitate
cazierul judiciar al consilierului de specialitate si al asociatilor agentului economic.

Cerere autorizare agent economic pt. comert bunuri culturale

Documentar sintetic autorizare agenti economici pt. comert bunuri culturale

Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării bunurilor culturale mobile clasate în tezaur

Reglementări legale: Legea nr. 182/2000, H.G. nr. 1420/2003

Răspunsul este emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, după analizarea documentelor pe care DJC Covasna este obligată să le transmită în termen de 3 zile de la data înregistrării înștiințării despre vânzarea bunului/bunurilor culturale clasate.

Documente necesare:

înregistrarea privind punerea în vânzare a unui/unor bun/bunuri cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;
oferta agentului economic autorizat privind bunul/bunurile cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;
documentatia privind achizitionarea bunului/bunurilor respectiv/e, elaborata conform dispozițiilor legale în vigoare privind achizitiile publice;
fotografii color ale bunului/bunurilor, ansamblu si detalii;
raportul/rapoartele de expertiza efectuate în momentul clasarii bunului/bunurilor respectiv/e.

1. În atenția solicitanților avizelor de specialitate emise de Direcția Județeană pentru Cultură COVASNA

Pentru facilitarea evaluării potențialului arheologic al terenurilor pe care urmează să se realizeze intervențiile, vă rugăm să transmiteți dosarele atât în format analog (pe suport hârtie), cât și în format electronic de tip text (.doc, .docx) sau arhivă. Delimitările perimetrelor supuse exploatării trebuie să fie transmise în format analog (pe suport hârtie) și în fișiere electronice specifice Microsoft Excel (.xls). Delimitările perimetrelor de lucru vor fi exprimate în coordonate geografice de tip Proiecția Stereografică 1970 (Stereo 70).

Documentația în format analog va fi depusă la sediul instituției iar formatul electronic va fi expediat la adresa oficială de email djcpncovasna@gmail.com

2. VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 AUGUST 2018, A INTRAT ÎN VIGOARE UN NOU SISTEM DE TARIFARE A DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE SPECIALITATE AL MINISTERULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE, CONFORM OMC NR. 2515/2018, CARE ÎNLOCUIEȘTE OMC NR. 2664/2010 ȘI ESTE POSTAT INTEGRAL PE SITE-UL NOSTRU, LA RUBRICA ”LEGISLAȚIE – MONUMENTE ISTORICE”.

Pentru respectarea procedurii instituită prin acest act normativ, precum și a instrucțiunilor emise de mcin, solicităm tuturor beneficiarilor de avize/proiectanților de specialitate să țină cont de următoarele aspecte:

1.Toate documentațiile care țin de competența comisiei naționale a monumentelor istorice vor fi înaintate ministerului doar prin intermediul djc neamț. În caz contrar, ele nu vor fi introduse pe circuitul de avizare.

2. Depunerea la djc covasna a documentațiilor supuse avizării (în comisia națională) se face obligatoriu în trei exemplare, iar în cazul celor care se avizează local, în două exemplare.

3. Avizele emise pentru lucrările aferente județului neamț (indiferent că sunt analizate de czmi suceava sau de comisia națională a monumentelor istorice), vor fi întocmite de djc neamț și vor fi tarifate la casieria instituției. În lipsa dovezii achitării tarifului, avizele nu se transmit către beneficiar/proiectant.

4. Pentru facilitarea emiterii avizelor de specialitate, vă rugăm ca, pe cererea depusă, să menționați corect suprafața desfășurată a lucrării, în m.P, care se va înmulți cu tariful în vigoare, de 3 lei/mp.

În acest sens, anexăm mai jos modelul de cerere care trebuie completat:

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata tarifarea din 17 august 2018